Staff

■Professor
Akira SEKIYAMA(Ph.D) 
■Associate Professor
Takayuki KISS(Ph.D) 
■Assistant Professor
Hidenori FUJIWARA(Ph.D) 
■Secretary
Tomoko IMADA 

Students

■D3
Yuina KANAI 
■D1
Satoru HAMAMOTO 
■M2
Toshiyuki KASHIUCHI 
Moeki KAWADA 
Hiroyasu KONDO 
Kazuaki SORIME 
Sayaka TAKANO 
■M1
Yusuke KONDO 
Yukari TAKEUCHI 
■B4
Tomoya KAWASAKI 
Ryosuke KOMATSU 
Wataru KOWA 
Ippei TAKAMA 
Naoki NISHIKAWA 
Kohei NISHIMOTO 
Ryosuke HIMENO