Staff

■Professor
Akira SEKIYAMA(Ph.D) 
■Associate Professor
Takayuki KISS(Ph.D) 
■Assistant Professor
Hidenori FUJIWARA(Ph.D) 
■Secretary
Tomoko IMADA 

Students

■D3
Yasuhiro NAKATANI 
Kohei YAMAGAMI 
■D2
Yuina KANAI 
■M2
Yuichi AOYAMA 
Kiyoshi KAJIWARA 
Daiki TSUBOUCHI 
Satoru HAMAMOTO 
Tatsuhiro HATTORI 
■M1
Toshiyuki KASHIUCHI 
Moeki KAWADA 
Hiroyasu KONDO 
Kazuaki SORIME 
Sayaka TAKANO 
■B4
Taishi KITASAKA 
Ryosuke KOMATSU 
Yoshihiro SHINYA 
Ippei TAKAMA 
Yukari TAKEUCHI